همایش و نمایشگاه آبکاریران سال 89

صفحه 1 از 1 1

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

همایش و نمایشگاه آبکاریران 89

شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک