نمایشگاه صنعت تهران - 1393

صفحه 1 از 1 1

مصاحبه شبکه بازار با مدیران شرکت

غرفه شرکت ایران بورد الکترونیک

بازدید وزیر صنایع از غرفه ایران بورد الکترونیک

شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک